Dian Lei

Recipient: Dian Lei

Paper:The First GeSn FinFET on a Novel GeSnOI Substrate Achieving Lowest S of 79 mV/decade and Record High Gm,int of 807 μS/μm for GeSn P-FETs

Authors: Dian Lei1, Kwang Hong Lee2, Shuyu Bao2,3, Wei Wang1, Saeid Masudy-Panah1, Sachin Yadav1, Annie Kumar1, Yuan Dong1, Yuye Kang1, Shengqiang Xu1, Ying Wu1, Yi-Chiau Huang4, Hua Chung4, Schubert S. Chu4, Satheesh Kuppurao4, Chuan Seng Tan2,3, Xiao Gong1 and Yee-Chia Yeo1

Affiliation: 1National University of Singapore, 2Singapore MIT Alliance for Research and Technology, 3Nanyang Technological University, 4Applied Materials